[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์..โรงเรียนนามนพิทยาคม ...โรงเรียนต้นแบบ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน
๏ฟฝิน๏ฟฝีต๏ฟฝอน๏ฟฝับ๏ฟฝุณ ๏ฟฝุค๏ฟฝลท๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ    
IP ๏ฟฝอง๏ฟฝุณ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 54.236.59.154     
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 45 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ลิงค์ที่น่าสนใจ
e-Learning
e-Learning
e-Learning

Facebook Namonpit
บทเพลง นามนพิท

เพลง มาร์ชนามนพิท

เพลง นามนพิท ที่ ๆ เราอยู่

เพลง เพราะโลกร้อน

เครือข่ายครูนามนพิทฯ

  

นวัตกรรมทางการศึกษา
    เรื่อง : การใช้กลวิธีการเรียนแบบพี แอล เอ เอ็น เพื่อส่งเสริมความเข้าใจ ในการอ่านภาษาอังกฤษและความสามารถในการเขียนย่อความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เจ้าของผลงาน : นายวัชรกร ศิริคริสตธรรม
พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556
เข้าชม : 1354    จำนวนดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 4 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

ชื่อเรื่อง               การใช้กลวิธีการเรียนแบบพี  แอล  เอ  เอ็น  เพื่อส่งเสริมความเข้าใจ

ในการอ่านภาษาอังกฤษและความสามารถในการเขียนย่อความ

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

ผู้เขียน                               นายวัชรกร  ศิริคริสตธรรม

 

ปีการศึกษา          2554

 

 

บทคัดย่อ

 

 

                  การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่าน

ภาษาอังกฤษและความสามารถในการเขียนย่อความของนักเรียน  ก่อนและหลังการใช้กลวิธี

การเรียนแบบพี  แอล  เอ  เอ็น  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์  

โรงเรียนนามนพิทยาคม  อำเภอนามน  จังหวัดกาฬสินธุ์  จำนวน  40  คน  ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2  ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2554  เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง  ได้แก่   แผนการสอน

ที่ใช้กลวิธีการเรียนแบบพี  แอล เอ  เอ็น  จำนวน  18  แผน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่  แบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ  และแบบวัดความสามารถในการเขียนย่อความภาษาอังกฤษ  ทำการทดสอบก่อนและหลังการสอน  จากนนั้นนำผลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้

วิธีหาค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่าเฉลี่ยร้อยละ

                  ผลการศึกษาค้นคว้า  พบว่า

                        1.  นักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยกลวิธีการเรียนแบบพี  แอล  เอ  เอ็น  มีคะแนน

ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

                        2.  นักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยกลวิธีการเรียนแบบพี  แอล  เอ  เอ็น  มีคะแนน

ความสามารถในการเขียนย่อความเพิ่มขึ้น  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  
นวัตกรรมทางการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การใช้กลวิธีการเรียนแบบพี แอล เอ เอ็น เพื่อส่งเสริมความเข้าใจ ในการอ่านภาษาอังกฤษและความสามารถในการเขียนย่อความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 16/พ.ค./2556
      การสร้างชุดการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 12/พ.ค./2556
      รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นวิธีเรียนแบบกลุ่มช่วยเรียน รายบุคคล (Team Assisted Individualization หรือ TAI) เรื่อง สมการ และอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 12/พ.ค./2556
      การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การสื่อสารและเครือข่ายสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3/ก.ค./2555